ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

Ο Νομός Ροδόπης, διαθέτει πλούσιους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους, οι οποίοι ωστόσο δεν χρησιμοποιούνται πάντα συνετά και προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Τα κυριότερα προβλήματα προέρχονται στο μεν πεδινό τμήμα του νομού, από την εντατικής μορφής άσκηση της γεωργίας, η οποία αποτελεί και την κύρια οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων, στο δε ορεινό τμήμα από την έντονη και ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των δασικών οικοσυστημάτων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων διατυπώθηκαν σκοποί προστασίας και προτάθηκαν παρεμβάσεις μέσω μελέτης την οποία εκπόνησε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Μέρος αυτών των παρεμβάσεων εντάχθηκαν στο έργο με τίτλο «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, μέσω των αρμοδίων διευθύνσεων της (Υδάτων, Δασών, Γεωργικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας) , με συνεργαζόμενους φορείς: α) το ΕΚΒΥ, β) το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αν. Μακ. και Θράκης και γ) το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας –Ισμαρίδας. Γενικός σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η διατήρηση των υδατικών και δασικών πόρων του Ν. Ροδόπης. Ειδικότεροι σκοποί του έργου αφορούν: α) στην ενδυνάμωση των διαδικασιών λήψης, διαχείρισης και μετάδοσης μετεωρολογικών, υδρολογικών και δασικών πληροφοριών στο Ν. Ροδόπης. β) στην ανόρθωση των λειτουργιών και αξιών του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας, γ) στην αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων στο Ν. Ροδόπης, δ) στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού καθώς και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κατά συνέπεια , για την υλοποίηση του έργου όλοι οι συμβαλλόμενοι φορείς θα προβούν στις ακόλουθες δράσεις :

  1. Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων σε επίπεδο περιφέρειας. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αναπτυχθούν δύο διαδικτυακά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη Διεύθυνση Δασών και Υδάτων αντίστοιχα, καθώς και για μια κοινή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
  2. Εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών.Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα εγκατασταθεί ένα πλήρες δίκτυο παρακολούθησης κλιματικών και υδρολογικών παραμέτρων αποτελούμενο από 8 μετεωρολογικούς σταθμούς, 7 σταθμηγράφους και 6 υπόγειους σταθμηγράφους.
  3. Προστασία και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας. Στη φάση αυτή θα γίνει ανάλυση των πιέσεων που ασκούντα στη λίμνη από την υφιστάμενη διαχείριση των αγρο-οικοσυστημάτων, οφειλόμενες στα λιπάσματα, στην άρδευση και σε αυθαίρετες αλλαγές στη χρήση γης. Αξιολόγηση των λειτουργιών και αξιών της λίμνης.
  4. Εγκατάσταση και ανόρθωση προστατευτικών δασών στο Ν.Ροδόπης.Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει φυτεύσεις σε δύο περιοχές στα ορεινά και εργασίες προστασίας των φυτειών.
  5. Διαχείριση και δραστηριότητες δημοσιότητας. Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη συνολική διαχείριση του έργου, τη δημόσια ενημέρωση γύρω από τις αξίες και τον φυσικό πλούτο του νομού, διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη διάχυση και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  1. Να είναι υπεύθυνος για τις δράσεις ενημέρωσης και ανάδειξης για τη λίμνη Ισμαρίδα και να συνεργάζεται με το ΕΚΒΥ για το σκοπό αυτό.
  2. Να συντάξει κείμενα, να αναθέσει και να παραλάβει την έκδοση των οδηγών για είδη της περιοχής
  3. Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητηθεί από τους συμβαλλόμενους και αποσκοπεί στην ομαλή εκτέλεση του έργου και να υποβοηθά γενικότερα την προώθηση του έργου σε θέματα αρμοδιότητάς του. Και γενικότερα να υποστηρίζει με τις υπηρεσίες του και να διευκολύνει τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους , στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος έργου