Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ»

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.117 του ν.4412/2016 όπως ισχύει

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ»

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5033396.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/04/2021 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 15:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20/04/2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Τεύχος της Διακήρυξης 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς