Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 27-08-2015, οι Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 για την πρόσληψη ενός ατόμου Π.Ε Βιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο πλαίσιο του υποέργου 1, της ενταγμένης πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

Οι Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων είναι οι εξής:

Κωδικός θέσης 101 (Π.Ε Βιολόγων)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ