Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης

Θεσμικό Πλαίσιο

Ζώνες προστασίας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44549/17.10.2008, προβλέπονται 4 ζώνες προστασίας (Α, Β, Γ, Δ) που περιλαμβάνουν 67 υποζώνες, όπου η οριογραμμή τους ακολουθεί φυσικά χαρακτηριστικά ή τεχνητά στοιχεία του εδάφους, και οι πολυγωνικές γραμμές αυτών περιγράφονται με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87. Επίσης εκτός της έκτασης του Εθνικού Πάρκου καθορίζεται Περιφερειακή Ζώνη−Ζώνη Δ1 (χερσαία περιοχή). Αναλυτικά οι ζώνες:

Ζώνη Α Περιοχές προστασίας της φύσης.

◊  Ζώνη Α1 (Ποταμός Νέστος− παραποτάμιες διαπλάσεις, Λίμνη Βιστωνίδα, παριλίμνια ζώνη, Λίμνη Ισμαρίδα − περιλίμνια ζώνη).

◊  Ζώνη Α2 (Περιοχή λιμνοθαλασσών, ελωδών εκτάσεων μονίμων ή εποχιακών).

◊ Ζώνη Α3 (Τμήματα και εκβολές λοιπών ποταμών και παραποτάμιων διαπλάσεων).

◊  Ζώνη Α4 (Άλσος φωλιάσματος ορνιθοπανίδας περιοχής Πόρτο Λάγος).

◊  Ζώνη Α5 (Θαλάσσια ζώνη).

Ζώνη Β Περιοχές προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων.

◊  Ζώνη Β1 (Η περιβάλλουσα την κοίτη του ποταμού Νέστου−Ζώνη Α1−έκταση).

◊ Ζώνη Β2 (Τμήματα ποταμών και παραποτάμιων διαπλάσεων).

◊  Ζώνη Β3 (Υπόλοιπη χερσαία έκταση)

◊  Ζώνη Β4 (Θαλάσσια έκταση)

◊  Ζώνη Β5 (περιοχή γηπέδων πρώην «Φωνή Αμερικής)

Ζώνη Γ Περιοχές οικοανάπτυξης.

◊  Ζώνη Γ1 (Χερσαία και Θαλάσσια έκταση)

◊  Ζώνη Γ2 (Χερσαία περιοχή)

 Περιφερειακή Ζώνη Δ.

Διεθνείς συμβάσεις και Οδηγίες της Ε.Ε.

Η περιοχή διέπεται από το καθεστώς προστασίας των ακόλουθων διεθνών συμβάσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεών τους:

 • Σύμβαση Ραμσάρ (1971) όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 191/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ραμσάρ του Ιράν κατά την 2α Φεβρουαρίου 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδία ως υγροβιοτόπων» (ΦΕΚ 350Α/1974) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που κυρώθηκαν με τον Ν. 1751/1988 «Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποιητικού της Σύμβασης Ραμσάρ 1971 για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων» (ΦΕΚ 26/Α/1988) και με τον ν.1950/1991 «Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης Ραμσάρ(1971) για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων» (ΦΕΚ84/Α/1991).

 • Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης όπως κυρώθηκε με τον ν.1335/1983: «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (ΦΕΚ 32/Α/1983).

 • Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης «Περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου» όπως κυρώθηκε με το Ν.1634/86 (ΦΕΚ 104/Α/86).

 • Σύμβαση της Βόννης, για την προστασία των Αποδημητικών Ειδών Άγριας Πανίδας.

 • Σύμβαση της Φλωρεντίας, για την προστασία του Τοπίου.

 • Οδηγία 79/409/ΕΟΚ που αφορά ειδικότερα στην προστασία και διατήρηση των εγχώριων πτηνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής της Οδηγίας, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται για την άμεση προστασία των ενδιαιτημάτων των πτηνών και ειδικότερα αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα “Annex Γ” της Οδηγίας. Προφανώς, με αυτή σχετίζονται άμεσα οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) που αναφέρονται παραπάνω. Η Οδηγία αυτή επικαιροποιήθηκε με την 2009/147/ΕΕ Οδηγία.

 • Απόφαση 82/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24/6/82 περί συνάψεως συμβάσεως περί της διατήρησης των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα (ΕΕ αριθ. L210 της 19.7.82, σ. 10).

 • Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΚ.αριθ.L-206 της 22.7.92). Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία έχουν οριοθετηθεί ειδικές ζώνες στην περιοχή μελέτης που περιλαμβάνονται στο γνωστό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000.

 • Οδηγία 2000/60/EΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων».

  Περιοχές NATURA 2000

  Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ-SPA), καθώς και οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ-SCI), οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο με την επωνυμία Natura 2000, είναι ονομαστικά οι ακόλουθες :

  Α) SCI: «Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής-Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη» με κωδικό GR11500010, «Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης-Ευρύτερης Περιοχής και Παράκτια Ζώνη» με κωδικό GR 1130009, «Ποταμός Κομψάτος-Νέα Κοίτη» με κωδικό GR 1130007, «Ποταμός Φιλιούρης» με κωδικό GR 1130006.

  Β) SPA: «Λίμνες Βιστωνίδα, Ισμαρίδα-Λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή, Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά» με κωδικό GR 1130010 και «Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα» με κωδικό GR 1150001.

  Όλες οι προηγούμενες ζώνες περιλαμβάνονται μέσα στα όρια του ΕΠ.ΑΜΑΘ (όρια της σχετικής ΚΥΑ) και προσεγγίζουν κατά το μεγαλύτερο μέρος των ορίων τους τα όρια των ζωνών Α και Β που περιγράφονται στην εν λόγω ΚΥΑ.

  Οι νέες περιοχές NATURA 2000 που εντάχθηκαν (βάσει του Ν. 4519/2018 ) στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ

  Γ) SPA: « Στενά Νέστου» με κωδικό GR1120004,  Θάσος (Όρμος Υψάριο και παράκτια ζώνη) και νησίδες Κοίνυρα, Ξηρονήσι με κωδικό  GR1150012, Κοιλάδα του Κομψάτου με κωδικό GR1130012.

  Δ) SCI:« Αισθητικό δάσος Νέστου»  με κωδικό GR1120005 ,  Θαλάσσια περιοχή Καβάλας – Θάσου με κωδικό GR1150014,Όρμος Ποταμιάς – Ακ. Πύργος έως Ν. Γραμβούσσα με κωδικό GR1150008, Κόλπος Παλαιού – Όρμος Ελευθερών  με κωδικό GR1150009, Περίχωρα Λιμένα Θάσου με κωδικόGR1150013.

  Διατάξεις Εθνικής Νομοθεσίας

  Η προστατευτικές διατάξεις για την προστατευόμενη περιοχή είναι οι παρακάτω:

  • Η ΚΥΑ 44549/2008. «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη».
  • Ο Ν. 1650/86 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» και ιδίως οι διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 21, όπως ισχύει.
  • Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 (Α’ 197).
  • Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1739/1987 “Διαχείρισης των υδάτινων πόρων και άλλων διατάξεων” (ΦΕΚ 201/Α/1987), ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», καθώς και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007), όπως και η ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20-12-2005).
  • Οι διατάξεις του Ν.998/79 «Περί Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 298.Α/29.12.79), καθώς και οι διατάξεις του Ν.Δ.86/69 «Περί δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ 7Α/18.1.1969), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ.996/71, το Ν. 177/75, το Ν.998/79 κλπ.
  • Οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β/1985).
  • Οι διατάξεις του Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδας και πανίδας του καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών» (ΦΕΚ 23Α/Α81) και όπως αυτό διορθώθηκε στο ΦΕΚ 43/Α/81.
  • Οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001).
  • Η υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 ΚΥΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/ 1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ….» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
  • Ο Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
  Μετάβαση στο περιεχόμενο